Kohelet Yeshiva girls vs Barrack girls. Photo by Levi Sherman.