Israeli schoolchildren studying at a Tel Aviv elementary school, in 2010 (Photo by Moshe Shai/Flash 90)