KoheletYeshiva.jpg

KoheletYeshiva.jpg

Spinning is part of the mix in Kohelet Yeshiva High School’s “Brain Blast” fitness program.