Sagiv Ben-Binyamin also performs a tango-based gymnastics routine with fellow troupe member Aloysia Gavre.