Sam Khan's Bob Alper-4_opt.jpeg

Sam Khan's Bob Alper-4_opt.jpeg

Rabbi Bob Alper, author of "Thanks. I Needed That." Photo by Sam Kahn